Байгалийн үзэсгэлэнт газар 360 видео

360 бичлэгийг: UP TECH Байршил: Архангай , Өмнөговь аймагууд